WERKGROEPEN » NEDERLANDS
                               


Eerste werkgroeprondeN101 Maatwerk met Nieuw Nederlands voor de onderbouw

- Gerdineke van Silfhout (SLO)

 

In deze werkgroep biedt Gerdineke van Silfhout (SLO, gepromoveerd op de begrijpelijkheid van schoolboekteksten) handvatten om met Nieuw Nederlands aan te sluiten bij de leerbehoeften van leerlingen in de onderbouw . Vragen die aan bod komen, zijn: hoe bepaal ik welke stof aan bod moet komen bij welke leerlingen, wat geef ik als huiswerk op, hoe daag ik ook excellente leerlingen uit met de opdrachten uit de methode? Tijdens de werkgroep gaat u concreet aan de slag met lesstof en opdrachten uit de onderbouwmethode.N102 Van ezelsbruggetjesdidactiek naar taalkundig redeneren

- Roy DielemansDe grammaticadidactiek van het schoolvak Nederlands wordt al decennialang gedomineerd door ezelsbruggetjes en stappenplannen die gericht zijn op een snel benoemingsresultaat. Leerlingen in het secundair onderwijs worden zo nauwelijks uitgedaagd om taalkundig te redeneren. In deze werkgroep gaat u onder begeleiding van  Roy Dielemans (docent en promovendus) aan de slag met innovatieve opdrachten die actief taalkundig redeneren stimuleren bij leerlingen.N103 Werkvormen voor een scherpe geest

- Else van Nieuwkerk (Stichting Nederlands Debatinstituut)Hoe motiveert u leerlingen? Hoe versterkt u hun concentratie? En hoe verbetert u hun luister- en reactievaardigheden? De Stichting Nederlands Debat Instituut helpt u in deze praktische werkgroep op weg! Er komen veel verschillende werkvormen uit de theatersport (‘ijsbrekers’ of ‘energizers’) aan bod, die u direct kunt gebruiken in uw eigen lessen. IJsbrekers geven energie en inspireren leerlingen tot het creatief benaderen van thema’s. Op een leuke manier wordt samenwerking bevorderd en trainen de leerlingen onbewust hun concentratie- en reactievermogen! Daarom passen ijsbrekers ook heel goed bij de start van een levendig debat in de klas.

 

N104 Dyslectische leerlingen in de klas: handreikingen voor de vakdocent

-Hedwig de Krosse (Masterplan Dyslexie/Expertisecentrum Nederlands)

 

Op scholen zijn verschillende personen betrokken bij de zorg en begeleiding van dyslectische leerlingen, ieder met z’n eigen rol en verantwoordelijkheden. Directeuren, zorgspecialisten, taalcoördinatoren en niet te vergeten: docenten. Op deze laatste groep zoomen we in. Wat kan een vakdocent doen in de les zodat de dyslectische leerling zo goed mogelijk functioneert en presteert? Op welke wijze kan de docent daarbij samenwerken met de andere partijen binnen en buiten school? Deze, maar ook andere vragen uit de groep, komen aan bod tijdens de werkgroep. Na inschrijving ontvangt u via de mail een aantal vragen met het verzoek de antwoorden te mailen aan de workshopleider. Op die wijze kunnen we ervoor zorgen dat u niet alleen een algemeen beeld krijgt van een goede onderwijszorgstructuur voor dyslectische leerlingen, maar ook zoveel mogelijk antwoorden ‘op maat’.

 

Tweede werkgroepronde

 

N201 Maatwerk met Nieuw Nederlands voor de Tweede Fase

- Gerdineke van Silfhout (SLO)

 

In deze workshop biedt Gerdineke van Silfhout (SLO, gepromoveerd op de begrijpelijkheid van studieteksten) handvatten om met Nieuw Nederlands aan te sluiten bij de leerbehoeften van leerlingen in de bovenbouw. Vragen die aan bod komen, zijn: hoe bepaal ik welke stof aan bod moet komen bij welke leerlingen, wat geef ik als huiswerk op, hoe daag ik met de opdrachten uit de methode ook excellente leerlingen uit? Tijdens de werkgroep gaat u concreet aan de slag met lesstof en opdrachten uit de bovenbouwmethode.

 

N202  Hoe kunnen toetsen helpen om te differentiëren?

- Willemijn Muggen, Noordhoff Uitgevers

NB: voor deze werkgroep graag uw eigen device (laptop, tablet) meenemen

 

Toetsen worden meestal gezien als eindpunt van een leertraject. Gepersonaliseerd leren (met daarbinnen aandacht voor differentiatie, adaptiviteit en persoonlijke leerroutes) zorgt onder meer voor nieuwe uitdagingen op het gebied van toetsing. Wij zien toetsen niet als eindpunt, maar als een onderdeel van het leerproces. Met RTTI-gecertificeerde en gemetadateerde toetsen zijn leerlingen continu te monitoren op de vier cognitieve niveaus en de vakspecifieke domeinen. Tijdens deze werkgroep krijgt u handreikingen om zelf vorm te geven aan gepersonaliseerd leren door op basis van toetsuitslagen te differentiëren. We gaan in op vragen als: wat doe je als een leerling niet scoort op R? Welk type opdrachten heeft een leerling nodig die uitvalt op T2? Welk leermateriaal kun je daar het beste bij inzetten? Op basis waarvan deel je instructiegroepen in in je klas? Met andere woorden: wat weet je als je meet en wat doe je dan?

 

N203 Lezen:  doe het goed voor

- Pleuni Hooft van Huysduynen (Hogeschool van Amsterdam)

 

In deze werkgroep legt Pleuni Hooft van Huysduynen (lerarenopleider Nederlands aan de Hogeschool van Amsterdam) uit welke leesstrategieën effectief zijn om te doceren en hoe deze onderwezen kunnen worden. We zullen gaan oefenen met het modellen van deze strategieën aan de hand van leesteksten uit de methode Nieuw Nederlands

 

N204 Activerende literatuurdidactiek in de onderbouw en op het vmbo

Marlies Schouwstra (redacteur Noordhoff en Lezenvoordelijst.nl)

 
    
Het is een bekend verschijnsel dat de belangstelling voor het lezen van fictie afneemt bij kinderen van 11 à 12 jaar - precies op het moment dat zij naar de middelbare school gaan. Toch is het heel belangrijk dat leerlingen in het voortgezet onderwijs blijven lezen. Leesmotivatie speelt daarin een cruciale rol. Docenten kunnen daar heel veel invloed op uitoefenen door – vaak kleine – motiverende ingrepen te doen en door remmende ingrepen te vermijden. In deze werkgroep ligt de nadruk op praktisch handelen.